प्रीतीसंगम, कराड

प्रीतीसंगमावर स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेबांची समाधी आहे. चांगल्या कार्याची सुरुवात करायची असेल तर इथे येऊन यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीचे दर्शन घेतले जाते.

महाराष्ट्राच्या समाजकारणातील तीर्थक्षेत्र म्हणूनही प्रीतीसंगमाकडे पाहिले जाते.

यशवंतराव चव्हाण सेंटर

जन.जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट, मुंबई – ४०००२१

दूरध्वनी : 022-22028598 / 22852081 / 22045460
फॅक्स : 91-22-22852081/82
ईमेल : ybchavan100@gmail.com

सेंटर निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे

http://ketkardnyankosh.in
http://virashinde.com
http://vkrajwade.com